Súbory cookies

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov – Cookies


TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava 821 08, IČO: 31341977, Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 507/B (ďalej len “TRANSPETROL“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. má momentálne iba vlastné cookies.

 

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.


Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.


Cookies lištu si viete kedykoľvek vyvolať a to nasledujúcim spôsobom vľavo dole na webovej stránky bude ikona Cookie, kliknutím na ňu budete vedieť lištu kedykoľvek vyvolať.


Kliknutím na tlačidlo Rozumiem beriete na vedomie, že o Vás spracúvame iba nevyhnutné cookies.


Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. 


Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Doba spracúvania OÚ

Príjemcovia alebo kategória príjemcov

NEVYHNUTNÉ COOKIES

Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránky

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.

Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky

Uplatnenie práv dotknutej osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona


Používame napríklad nasledovné nevyhnutné cookies:


NÁZOV SÚBORU COOKIES

ID DOMÉNY

DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky)

ÚČEL POUŽÍVANIA

CAKEPHP

Tphoteldruzba.sk

24 hodín (session)

Spojenie používateľa so serverom.

cookieconsent_status

Tphoteldruzba.sk

1 rok

Kontrola informovania o cookie.


Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Prenos do tretích krajín sa nevykonáva a ani sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností TRANSPETROL, a.s., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov. V uvedenom prípade by v prípade neposkytnutia osobných údajov nefungovala webová stránka prevádzkovateľa.


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti TRANSPETROL, a.s. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 

 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti TRANSPETROL, a.s. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 

 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 

 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;

 1.  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti TRANSPETROL, a.s. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti TRANSPETROL, a.s. overiť správnosť osobných údajov; 

 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

 3. spoločnosť TRANSPETROL, a.s. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 

 1. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 


Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby zo_oou@transpetrol.sk, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.


Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť TRANSPETROL, a.s. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.


V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť TRANSPETROL, a.s.. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . 


Aktualizované dňa 01.02.2022

Využite u nás rekreačné poukazy
Rezervácia